Read the Privacy Policy in English below the Dutch version

Privacybeleid Benuco

 

Over ons privacybeleid

Betalingsplatform:
Benuco maakt gebruik van de volgende diensten voor het verwerken van betalingen:
Buckaroo, Woopay en Paypal. Hierna genoemd “Betalingsplatform”

Benuco maakt gebruik van web-hostings en email-service van:
Strato en Cloud86. Hierna genoemd “Hosting-provider”

Benuco maakt gebruik van software voor het maken en onderhouden van website van:
WordPress, Woocommerce en diverse plugins. Hierna genoemd “Softwareleveranciers”

 

Benuco geeft veel om uw privacy. Benuco is een handelsnaam van Marcs Handelsonderneming. KVK 01139337. Aangeduid op de site als Gen1:11 (in iedere schrijfvorm) Benuco of Marcs Handelsonderneming. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de websites en de daarop ontsloten dienstverlening van Benuco. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/04/2024, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

De enige gegevens die wij verzamelen zijn de gegevens die noodzakelijk zijn om een transactie te voltooien. Dit gebeurt alleen bij de websites die ook een webshop bevatten.

De factuurgegevens worden bewaard. Dit is wettelijk boekhoudkundig vereist. Alle wettelijke boekhoudkundige informatie kunnen en mogen wij NIET verwijderen.

De verzend- en leveringsgegevens  worden uitsluitend bedoeld voor leveringsdoeleinden. Max. 12 weken na levering worden deze gegevens uit al onze online webshop software en administratie verwijderd.

 

De online accountgegevens worden 4 weken na aanmaak verwijderd. Een account aanmaken is dus mogelijk. Dit om een bijvoorbeeld je bestelling te volgen. Na 4 weken kan er niet meer op dit account worden ingelogd.

Uw e-mailadres. Ook deze wordt na 4 weken verwijderd uit onze online database van de website. In de administratie van Benuco blijft deze wel bewaard.

Nieuwsbrief.  Hiervoor kunt u zich niet inschrijven. Hier worden dus geen persoonsgegevens verzameld.

 

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van “Softwareleveranciers”. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. “Softwareleveranciers” hebben toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. “Softwareleveranciers” zijn  op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. “Softwareleveranciers” maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. “Softwareleveranciers” behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

 

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van een “Hosting-provider”

De “Hosting-provider”  verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. De “Hosting-provider” heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. De “Hosting-provider” heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk. De “Hosting-provider” is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

Payment processors door “Betalingsplatform”

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van een “Betalingsplatform”. De “Betalingsplatform” verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. De “Betalingsplatform”  heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. De “Betalingsplatform” behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. “Betalingsplatform” deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de “Betalingsplatform” dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. De “Betalingsplatform” bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Verzenden en logistiek

Verzendpartijen zoals PostNL, DHL, GLS, DPD etc.. verder te noemen ‘verzendpartijen’

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van verzendpartijen voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met verzendpartijen delen. verzendpartijen gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat verzendpartijen onderaannemers inschakelt, stelt verzendpartijen uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouden

Externe verkoopkanalen Bol.com, Marktplaats, Ebay, Amazon, etc… Verder te noemen ‘externe verkoopkanalen’

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van externe verkoopkanalen. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt externe verkoopkanalen uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser, back-ups en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Benuco op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens maximaal 4 weken in onze online database die aan de website en webwinkel is gekoppeld. Dit betekent dat wij uw klantprofiel na 4 weken verwijderen uit de database. Automatisch gegenereerde databases back-ups kunnen langer gegevens bevatten. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens in onze administratie te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers, uzelf of andere hebben na 4 weken echter geen toegang meer tot uw online cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Benuco. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens:

Benuco
Meije 33 c13

2411 PH  Bodegraven

Nederland

info [at] gen111.com T.A.V. voor privacyzaken

Privacy Policy English

Data protection at Benuco

About our data protection policy
Platform for payments:
Benuco uses the following payment processing services:
Buckaroo, Woopay and Paypal. Hereinafter referred to as “payment platform”
Benuco uses web hosting and e-mail services from:
Strato and Cloud86. Hereinafter referred to as “hosting provider”
Benuco uses software to create and maintain websites from:
WordPress, Woocommerce and various plugins. Hereinafter referred to as “software provider”

Benuco attaches great importance to the protection of your privacy. Benuco is a trade name of Marcs Handelsonderneming. KVK 01139337. On the website indicated as Gen1:11 (in any written form) Benuco or Marcs Handelsonderneming. We only process data that we need for (improving) our services and handle the information we have collected about you and your use of our services with care. We never share your data with third parties for commercial purposes.
This privacy policy applies to the use of the Benuco websites and the services available on them. The effective date of these terms is 20/04/2024, with the publication of a new version the validity of all previous versions expires. This privacy policy describes what data we collect about you, what this data is used for and with whom and under what conditions this data may be shared with third parties. We also explain how we store your data and how we protect it from misuse and what rights you have in relation to the personal data you provide.
If you have any questions about our data protection policy, please get in touch with our contact person for data protection matters; you will find the contact details at the end of our data protection policy.

About data processing
Below you can find out how we process your data, where we store it (or have it stored), which security technologies we use and for whom the data can be viewed.
The only data we collect is the data required to complete a transaction. This only happens on websites that also contain a web shop.
Invoice data is retained. This is a legal accounting obligation. We cannot and must NOT delete any statutory invoice data.
Shipping and delivery data are only stored for the purpose of delivery. This data will be deleted from our webshop software and administration max. 12 weeks after delivery.

Online account data is deleted 4 weeks after creation. It is therefore possible to create an account. This is for example to track your order. After 4 weeks it is no longer possible to log in to this account.
Your e-mail address. This will also be removed from the database of our online website after 4 weeks. However, it will remain in the administration of Benuco.
Newsletter. You cannot subscribe to this newsletter. Therefore, no personal data is collected here.

Webshop software
Our webshop is developed with software from “software suppliers”. Personal data that you provide to us for the purpose of our services will be shared with this party. The “software suppliers” have access to your data to provide us with (technical) support, they will never use your data for other purposes. The “software suppliers” are obliged to take appropriate security measures within the framework of the agreement concluded with them. These security measures include the use of SSL encryption and a strict password policy. The “Software Suppliers” use cookies to collect technical information about your use of the Software; no personal data is collected and/or stored. “Software Suppliers” reserves the right to share the collected data within its own group in order to further improve its services.

Webhosting
We obtain web hosting and e-mail services from a “hosting provider”.
The “hosting provider” processes personal data on our behalf and does not use your data for its own purposes. However, it may collect metadata about the use of the services. This is not personal data. The “hosting provider” has taken appropriate technical and organisational measures to prevent the loss and unauthorised use of your personal data. The “hosting provider” does not have access to our mailbox and we treat all our e-mail traffic confidentially. The “hosting provider” is contractually bound to confidentiality.

Payment processor through “payment platform”
We use a “payment platform” to process (some of) the payments in our online shop. The “payment platform” processes your name, address and place of residence as well as your payment data such as your bank details or credit card number. The “payment platform” has taken suitable technical and organisational measures to protect your personal data. The “payment platform” reserves the right to use your data to further improve its services and to pass on (anonymised) data to third parties in this context. “Payment Platform” shares personal data and information about your financial situation with credit reference agencies when you apply for deferred payment (credit). All the above-mentioned guarantees for the protection of your personal data also apply to the parts of the “Payment Platform” service for which it uses third parties. The “payment platform” will not retain your data for longer than the statutory periods allow.

Shipping and logistics
Shipping service providers such as PostNL, DHL, GLS, DPD etc. are hereinafter referred to as “shipping service providers”.
When you place an order with us, it is our job to deliver your parcel to you. We use the services of shipping companies to carry out the deliveries. It is therefore necessary for us to pass on your name, address and place of residence to the shipping companies. The shipping companies only use this information for the purpose of executing the contract. If the shipping companies commission subcontractors, the shipping companies will also make your data available to them.

Invoicing and accounting
External sales channels Bol.com, Marktplaats, Ebay, Amazon, etc… Hereinafter referred to as ‘external sales channels’.
We sell (part of) our products via the platform of external sales channels. If you place an order via this platform, the external sales channels will pass on your order and your personal data to us. We use this data to process your order. We treat your data confidentially and have taken appropriate technical and organisational measures to protect your data from loss and unauthorised use.

Purpose of data processing
General purpose of the processing
We use your data exclusively for the provision of our services. This means that the purpose of the processing is always directly related to the order you have placed. We do not use your data for (targeted) marketing. If you provide us with data and we use this data to contact you at a later date – other than at your request – we will ask for your explicit permission to do so. Your data will not be passed on to third parties, except to fulfil accounting and other administrative obligations. These third parties are bound to confidentiality on the basis of an agreement between them and us or on the basis of a statutory or legal obligation.

Automatically recorded data
The data automatically collected by our website is processed to further improve our services. This data (e.g. your IP address, web browser, backups and operating system) is not personal data.


Cooperation with tax and criminal investigations
Benuco may be legally obliged to disclose your data in connection with government tax or criminal investigations. In such a case, we are obliged to pass on your data, but we will defend ourselves against this to the extent permitted by law.

Retention periods
We store your data in our online database, which is linked to the website and the webshop, for a maximum of 4 weeks. This means that we delete your customer profile from the database after 4 weeks. Automatically created database backups may contain data for longer. In accordance with the applicable administrative obligations, we must keep invoices containing your (personal) data in our records. We will therefore retain this data for as long as the relevant period runs. However, employees, yourself or others will no longer have access to your online customer profile and the documents that we have created as part of your order after 4 weeks.

Your rights
In accordance with applicable Dutch and European legislation, you as a data subject have certain rights with regard to personal data processed by us or on our behalf. We explain below what these rights are and how you can assert them. In order to prevent misuse, we will only send copies and transcripts of your data to your e-mail address already known to us. If you would like to receive the data at another e-mail address or by post, for example, we will ask you to identify yourself. Completed applications are logged by us, and we manage anonymised data for forgotten applications. You will receive all copies and transcripts of data in the machine-readable data format that we use in our systems. You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority for personal data at any time if you suspect that we are using your personal data inappropriately.

Right of inspection
You always have the right to view the data that we process (or have processed) that relates to your person or can be traced back to you. You can send a request to this effect to our contact person for data protection matters. You will then receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a copy of all data with an overview of the processors who have this data, stating the category under which we have stored this data, to the e-mail address known to us.

Right to rectification
You have the right at any time to have the data processed by us that relates to your person or can be traced back to you corrected. You can submit a corresponding request to our contact person for data protection matters. You will then receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you confirmation that the data has been corrected to the e-mail address known to us.

Right to restriction of processing
You have the right at any time to restrict the data that we process (or have processed) and that relates to your person or can be traced back to you. You can submit a corresponding request to our contact person for data protection matters. You will then receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a confirmation to the e-mail address known to us that the data will no longer be processed until you lift the restriction.

Right to portability
You have the right at any time to have the data that we process (or have processed) and that relate to your person or can be traced back to you processed by another party. You can submit a request to this effect to our contact person for data protection issues. You will then receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you copies or copies of all data about you that we have processed or have had processed on our behalf by other processors or third parties to the e-mail address known to us. In all likelihood, we will no longer be able to provide our services in such a case, as the secure connection of the files is no longer guaranteed.

Right of objection and other rights
Where applicable, you have the right to object to the processing of your personal data by or on behalf of Benuco. If you object, we will immediately stop processing your data until your objection has been dealt with. If your objection is well-founded, we will provide you with copies and/or copies of the data that we process (or have processed) and then permanently cease the processing. You also have the right not to be subject to automated individual decision-making or profiling. We do not process your data in a way to which this right applies. If you believe that this is the case, please get in touch with our contact person for data protection issues.

Cookies
Google Analytics
Cookies from the US company Google are set on our website as part of the “Analytics” service. We use this service to track and receive reports on how visitors use the website. The processor may be required by applicable laws and regulations to provide access to this data. We have not authorised Google to use the analytics data obtained for other Google services.

Cookies from third-party providers
If third-party software solutions use cookies, this will be indicated in this privacy policy.

Changes to the privacy policy
We reserve the right to change our privacy policy at any time. However, you will always find the latest version on this page. If the new privacy policy affects the processing of data already collected about you, we will notify you by e-mail.

Contact details:
Benuco
Meije 33 c13
2411 PH Bodegraven
The Netherlands
info [at] gen111.com T.A.V. for data protection issues